Zasady oceny pracowniczej

Za nami etap oceny nauczycieli akademickich, realizowanej na podstawie Zarządzenia Rektora nr 79/2019.

Nowy system oceny ma wyeliminować mankamenty dotychczasowego. Warto przywołać w tym miejscu opinię Zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 22 stycznia 2019 r.

Jak podaje prof. Maciej Żylicz w Forum Akademickim (02/2020): „Kodeks Pracy wskazuje, że pracownik może być oceniany jedynie z realizacji uprzednio wyznaczonych zadań.”

Dalej w artykule wskazuje na najczęstsze błędy w systemie oceny pracowników:

– różne kryteria oceny dla tych samych stanowisk, w zależności od jednostki organizacyjnej uczelni (dyscypliny);
– przeniesienie zasad ewaluacji dyscyplin na zasady oceny nauczycieli akademickich;
– brak jasno i precyzyjnie określonych celów oceny, ocena promuje indywidualizm pracownika, a nie wykonywanie zadań związanych z realizacją strategii Uczelni;
– niespójny system ocen związany z posiadanymi stopniami i tytułami naukowymi (zawyżanie ocen odpowiednio do miejsca w hierarchii);
– brak równowagi w ocenie nauczycieli na stanowiskach badawczo-dydaktycznych – nadmierna waga przywiązywana do osiągnięć badawczych.

W opublikowanych uwagach Zespół stwierdza, że: „indywidualna ocena pracownika powinna dotyczyć oceny wykonania zadań uprzednio wyznaczonych wspólnie z przełożonym”.

Niepoprawne jest zatem uwzględnianie w ocenie pracowników aspektów, które od pracowników nie zależą. Ocena pracownika według takich kryteriów w rzeczywistości jest oceną tego CZY POWIERZONO PRACOWNIKOWI ZADANIA. Czyli jest to ocena umiejętności delegowania zadań przez przełożonych oraz ich zdolności w zakresie racjonalnego rozdziału prac.  Według zespołu prof. Żylicza system taki jest nie tylko błędny, ale i niezgodny z prawem. Istniejące kryteria nie dotyczą oceny stopnia wypełniania wyznaczonych zadań. Takie kryteria służą ocenie tego jakie zadania powierzono pracownikowi, a pracownik nie może być rozliczany z tego CZY mu powierzono zadania.

System oceny powinien dotyczyć stopnia „wykonania zadań uprzednio wyznaczonych wspólnie z przełożonym”, czyli tego czy pracownik wykonał zadania: uczciwie, sumiennie, rzetelnie, punktualnie z dbałością o dobra powierzone, z odpowiednim poziomem kultury w relacjach ze studentami oraz współpracownikami, czy był punktualny, jakie wykazał zaangażowanie, gotowość do uczenia się, samodoskonalenia itd.