Aktualności

Zasady oceny pracowniczej

Za nami etap oceny nauczycieli akademickich, realizowanej na podstawie Zarządzenia Rektora nr 79/2019.

Nowy system oceny ma wyeliminować mankamenty dotychczasowego. Warto przywołać w tym miejscu opinię Zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 22 stycznia 2019 r.

Jak podaje prof. Maciej Żylicz w Forum Akademickim (02/2020): „Kodeks Pracy wskazuje, że pracownik może być oceniany jedynie z realizacji uprzednio wyznaczonych zadań.”

Dalej w artykule wskazuje na najczęstsze błędy w systemie oceny pracowników:

– różne kryteria oceny dla tych samych stanowisk, w zależności od jednostki organizacyjnej uczelni (dyscypliny);
– przeniesienie zasad ewaluacji dyscyplin na zasady oceny nauczycieli akademickich;
– brak jasno i precyzyjnie określonych celów oceny, ocena promuje indywidualizm pracownika, a nie wykonywanie zadań związanych z realizacją strategii Uczelni;
– niespójny system ocen związany z posiadanymi stopniami i tytułami naukowymi (zawyżanie ocen odpowiednio do miejsca w hierarchii);
– brak równowagi w ocenie nauczycieli na stanowiskach badawczo-dydaktycznych – nadmierna waga przywiązywana do osiągnięć badawczych.

W opublikowanych uwagach Zespół stwierdza, że: „indywidualna ocena pracownika powinna dotyczyć oceny wykonania zadań uprzednio wyznaczonych wspólnie z przełożonym”.

Niepoprawne jest zatem uwzględnianie w ocenie pracowników aspektów, które od pracowników nie zależą. Ocena pracownika według takich kryteriów w rzeczywistości jest oceną tego CZY POWIERZONO PRACOWNIKOWI ZADANIA. Czyli jest to ocena umiejętności delegowania zadań przez przełożonych oraz ich zdolności w zakresie racjonalnego rozdziału prac.  Według zespołu prof. Żylicza system taki jest nie tylko błędny, ale i niezgodny z prawem. Istniejące kryteria nie dotyczą oceny stopnia wypełniania wyznaczonych zadań. Takie kryteria służą ocenie tego jakie zadania powierzono pracownikowi, a pracownik nie może być rozliczany z tego CZY mu powierzono zadania.

System oceny powinien dotyczyć stopnia „wykonania zadań uprzednio wyznaczonych wspólnie z przełożonym”, czyli tego czy pracownik wykonał zadania: uczciwie, sumiennie, rzetelnie, punktualnie z dbałością o dobra powierzone, z odpowiednim poziomem kultury w relacjach ze studentami oraz współpracownikami, czy był punktualny, jakie wykazał zaangażowanie, gotowość do uczenia się, samodoskonalenia itd.

Posted by Kontra in Aktualności

PPK na PŁ

W styczniu braliśmy udział w wyborze operatora Pracowniczego Programu Kapitałowego dla pracowników Politechniki Łódzkiej. Początek działania: od kwietnia 2021r.

Zasady funkcjonowania PPK i korzyści z udziału w programie płynące są zaprezentowane na portalu

https://www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html

Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.

Udział w PPK opiera się na miesięcznych wpłatach od pracownika (2% wynagrodzenia), od pracodawcy (1,5%) oraz coroczne wpłaty ze strony państwa (240 zł rocznie i 250 zł na powitanie w programie).

Zbierane środki mogą znacząco wpłynąć na ilość środków, jakimi będziemy dysponować po odejściu na emeryturę.

Na naszej uczelni wybrano jako operatora programu PKO TFI S.A.

Wybór ten opierał się na:

– wieloletnim doświadczeniu instytucji w prowadzeniu podobnych programów,

– wysokim poziomie efektywności zarządzania funduszami,

– średnim poziomie opłat za prowadzenie programu,

– wielości i jakości kanałów komunikacyjnych udostępnianych pracownikom.

Jednocześnie informujemy, iż Politechnika Łódzka będzie kontynuowała Pracowniczy Program Emerytalny (PPE), który funkcjonuje na naszej uczelni.

Posted by Kontra in Aktualności

Fundusz socjalny na PŁ

W lutym braliśmy udział w zmianach wprowadzanych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Regulamin został zaktualizowany, uporządkowany i uzupełniony o nowe zapisy.

Zwiększy się m.in. ilość udzielanych pożyczek na cele mieszkaniowe, rozszerzy dostępność do funduszu dla osób prowadzących działalność gospodarczą, pojawi się możliwość korzystania z zapomogi w sytuacji pogorszenia zdrowia, czy też sytuacji finansowej, ekwiwalent za paczkę świąteczną będzie przysługiwał każdemu dziecku do ukończenia 15. roku życia.

Mamy nadzieję, że wprowadzane zmiany pozytywnie wpłyną na łatwość aplikowania i otrzymania dofinansowań dla naszych pracowników i emerytów.

Posted by Kontra in Aktualności

Nowy związek zawodowy na Politechnice Łódzkiej

Mamy trzeci związek zawodowy w Politechnice Łódzkiej!

27 listopada 2019 r. odbyło się zebranie założycielskie Komisji Związku Zawodowego”KONTRA” przy Politechnice Łódzkiej. Trzy dni później zostaliśmy wpisani do Rejestru Komisji Krajowej Związku Zawodowego „KONTRA”. Tym samym staliśmy się częścią ogólnopolskiej, silnej organizacji związkowej.

Związek Zawodowy „KONTRA” istnieje od lipca 1992 r. i jest trzecią co do wielkości jednolitą organizacją związkową w Polsce.

Posted by Kontra in Aktualności